PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

SysConf_Jet_*

Slouží k nastavení různých funkcí platformy Jet.

Většina hodnot je předdefinována, nebo se nastavuje v inicializaci aplikace a běžně není nutné nastavení provádět. Ovšem určitě je dobré možnosti nastavení znát.

Ve výchozí struktuře aplikace  se nastavení provádí ve skriptu ~/application/config/Jet.php, připadně kdekoliv kde je třeba, například v inicializátoru.

SysConf_Jet_Debug

Getter / Setter Význam
getDevelMode
setDevelMode
Určuje zda je zapnutý / vypnutý vývojářský režim. Podle toho se může aplikace řídit. V praxi to například zapíná / vypíná zobrazobvání chyb na výstupu, keš, balíčkovače a tak dále.

Aplikace může využít tuto hodnotu kdekoliv to vývojář uzná za vhodné. Příklad: Máte e-shop a platební brány, která má testovací a produkční rozhraní. Tento příznak můžete využít na přepínání mezi nimi. 
getDebugProfilerEnabled setDebugProfilerEnabled Zapíná / vypíná profiler

SysConf_Jet_Autoloader

Getter / Setter Význam
getCacheEnabled
setCacheEnabled
Zapíná / vypíná keš Autoloaderu (automatické nahrávání tříd)

SysConf_Jet_MVC

MVC v Jet je téma samo o sobě. Vysvětlení jednotlivých voleb je stručné a je důležité se seznámit s tím, jak MVC v Jet funguje.

Getter / Setter Význam
getCacheEnabled
setCacheEnabled
Zapíná / vypíná keš MVC.
getUseModulePages
setUseModulePages
Zapíná / vypíná použití stránek jejichž definice jsou součástí modulů a ne bází. Může se hodit pro aplikaci, kde jste se rozhodli moduly nepoužívat.

Ve výchozím stavu zapnuto.
getPageDataFileName
setPageDataFileName
Pokud budete chtít, tak máte možnost změnit názevy souborů obsahujících definice stránek. 

Výchozí hodnota: 'page_data.php'
getBaseDataFileName
setBaseDataFileName
Pokud budete chtít, tak máte možnost změnit názevy souborů obsahujících definice bází. 

Výchozí hodnota: 'base_data.php'
getBasePagesDir
setBasePagesDir
Nastavuje název podadresáře (nikoliv absolutní cestu) obsahujícího definice stránek v rámci definice báze.

Výchozí hodnota: 'pages'
getBaseLayoutsDir
setBaseLayoutsDir
Nastavuje název podadresáře (nikoliv absolutní cestu) obsahujícího layouty v rámci definice báze.

Výchozí hodnota: 'layouts'
getBaseViewsDir
setBaseViewsDir
Nastavuje název podadresáře (nikoliv absolutní cestu) obsahujícího obecné view v rámci definice báze.

Výchozí hodnota: 'views'
getForceSlashOnURLEnd
setForceSlashOnURLEnd
Můžete ovlivnit zda systém bude vyžadovat lomítka ('/') na koncích URL

Ve výchozím stavu vypnuto

SysConf_Jet_MVC_View

Getter / Setter Význam
getScriptFileSuffix
setScriptFileSuffix
Nastavuje příponu jakou budou mít view skripty.

Výchozí hodnota: 'phtml'
getAddScriptPathInfo
setAddScriptPathInfo
Zapíná funkci, která do vygenerovaného výstupu přidává informaci v jakém view skriptu byl vygenerován a to v podobě HTML komentářů obsahujících cestu k danému view skriptu.

Může se hodit při vývoji. 

Na produkčním prostředí musí být funkce určitě vypnutá.

Ve výchozím stavu vypnuto

SysConf_Jet_PackageCreator_CSS

Getter / Setter Význam
getEnabled
setEnabled
Zapíná / vypíná balíčkovač.
getPackagesDirName
setPackagesDirName
Nastavuje název adresáře (nikoliv úplnou cestu), kde budou uložené vygenerované balíčky.

Výchozí hodnota je 'packages'.

SysConf_Jet_PackageCreator_JavaScript

Getter / Setter Význam
getEnabled
setEnabled
Zapíná / vypíná balíčkovač.
getPackagesDirName
setPackagesDirName
Nastavuje název adresáře (nikoliv úplnou cestu), kde budou uložené vygenerované balíčky.

Výchozí hodnota je 'packages'.

SysConf_Jet_Http

Getter / Setter Význam
getHideRequest
setHideRequest
Zapíná / vypíná funkci, která eliminuje klasické PHP superglobální proměnné $_POST a $_GET. Pokud je tato funkce zapnuta (ve výchozím stavu je), tak přístup k těmto proměnným způsobý vyhození vyjímky Jet\Http_Request_Exception

Vývojář je prostě nucen používat pro přístup k GET a POST příslušné metody. Například:

$id Http_Request::GET()->getInt('id'); Jedná se o jedne z prostředků a snahu o lepší bezpečnost online aplikace.

Ve výchozím stavu zapnuto
getHttpVersion
setHttpVersion
Nastavuje verzi používaného http protokolu, zejména pro generování hlaviček.

Výchozí hodnota: 1.1
getResponseMessages
setResponseMessages
Nastavuje mapu http návratových kódů a jejich textové interpretace. Jedná se o asociované pole, kde klíč je kód a hodnota text.
getHeaderFunctionName
setHeaderFunctionName
Nastavuje název funkce, která fakticky provádí odleslání http hlaviček odpovědi zpět klientovi.

Užitečné například pro unit testy a podobně.

Výchozí hodnota: '\header'

SysConf_Jet_ErrorPages

Getter / Setter Význam
getErrorPagesDir
setErrorPagesDir
Nastavuje adresář (jeho úplnou cestu) ve kterém se nachází view skripty chybových stránek (404, 401 a podobně). 

Ve výchozím stavu není hodnota nastavena.

Určeno zejména pro volání z inicializátoru báze.

SysConf_Jet_Translator

Getter / Setter Význam
getAutoAppendUnknownPhrase
setAutoAppendUnknownPhrase
Určuje zda překladač může automaticky do slovníku přidat nově nalezené fráze - tedy fakticky upravovat soubory slovníků za  běhu.

Tato funkce má být zapnuta v testovacím prostředí a je lepší ji mít vypnutou na prostředí produkčním. Na produkčním prostředí by se neúplný slovník neměl vyskytovat. 

SysConf_Jet_IO

Getter / Setter Význam
getDirMod
setDirMod
Nastavuje výchozí mód pro nově vytvořené adresáře (mód = unix oprávnění)
getFileMod
setFileMod
Nastavuje výchozí mód pro nově vytvořené soubory (mód = unix oprávnění)
getExtensionsMimesMap
setExtensionsMimesMap
Jet se snaží s MIME typy souborů pracovat primárně pomocí finfo.

Ovšem může nastat situace, kdy toto nefunguje jak očekáváte a potřebujete MIME typ souborů namapovat konvenční cetou pomocí přípony. 
Kdyby náhodou tato situiace nastala, tak máte možnost si nastavit svou mapu přípon (klíč asociovaného pole) a typů (hodnota pole).

Ve výchozím stavu není žádná mapa nastavena.

SysConf_Jet_Mailing

Getter / Setter Význam
getTemplatesDir
setTemplatesDir
Nastavuje absolutní cestu k adresáři, kde se nachází šablony mailů.

Ve výchozím stavu není nic nastaveno a je nutné hodnotu nastavit.

V rámci ukázkové aplikace se nastavení provádí v ~/application/config/Jet.php a hodnota je ~/application/email-templates/

Ovšem toto můžete změnit jak je potřeba. Například hodnotu nastavit až v inicializátoru báze a podobně.

SysConf_Jet_Data_Listing

Getter / Setter Význam
getPaginationPageNoGetParam
setPaginationPageNoGetParam
Nastavuje název GET parametru, který v seznamech určuje číslo stránky.

Výchozí hodnota: 'p'
getPaginationItemsPerPageParam
setPaginationItemsPerPageParam
Nastavuje název GET parametru, který může určit kolik položek má být zobrazeno na stránce seznamu.

Výchozí hodnota: 'items_per_page'
getPaginationMaxItemsPerPage
setPaginationMaxItemsPerPage
Nastavuje horní hranici počtu položek na jednu stránku seznamu.

Výchozí hodnota: 500
getPaginationDefaultItemsPerPage
setPaginationDefaultItemsPerPage
Nastavuje výchozí množství položek seznamu na jedno stránku.

Výchozí hodnota: 50
getSortGetParam
setSortGetParam
Nastavuje název GET parametru, který určuje řazení seznamu.

Výchozí hodnota: 'sort'

SysConf_Jet_Data_Paginator

Getter / Setter Význam
getMaxItemsPerPage
setMaxItemsPerPage
Nastavuje maximální počet položek na jednu stránku v obecném stránkovači.

Výchozí hodnota: 500

SysConf_Jet_REST

Getter / Setter Význam
getPageGetParam
setPageGetParam
Nastavuje název GET parametru, který při práci se seznamy položek určuje číslo stránky.

Výchozí hodnota: 'page'
getSortGetParam
setSortGetParam
Nastavuje název GET parametru, který při určuje řazení dat.

Výchozí hodnota: 'sort'
getItemsPerPageGetParam
setItemsPerPageGetParam
Nastavuje název GET parametru, který může určit kolik položek má být vráceno v rámci jedné stránky senzmu dat.

Výchozí hodnota: 'items_per_page'
getDefaultItemsPerPage
setDefaultItemsPerPage
Nastavuje výchozí počet položek na stránce seznamu dat.

Výchozí hodnota: 20
getMaxItemsPerPage
setMaxItemsPerPage
Nastavuje maximální nastavitelné množství položek na jedné stránce seznamu dat.

Výchozí hodnota: 100
getErrors
setErrors
defineError
Spravuje definice chyb používaných REST serverem.

Je možné definovat jak celou sadu chyb, tak změnit / doplnit chybové stavy jednotlivě.

Výchozí hodnota: $errors = [
REST::ERR_CODE_AUTHORIZATION_REQUIRED => [
    
Http_Headers::CODE_401_UNAUTHORIZED,
    
'Access denied! Authorization required! ',
],
REST::ERR_CODE_ACCESS_DENIED          => [
    
Http_Headers::CODE_401_UNAUTHORIZED,
    
'Access denied! Insufficient permissions! ',
],
REST::ERR_CODE_VALIDATION_ERROR       => [
    
Http_Headers::CODE_400_BAD_REQUEST,
    
'Validation error',
],
REST::ERR_CODE_REQUEST_ERROR          => [
    
Http_Headers::CODE_400_BAD_REQUEST,
    
'Bad request'
],
REST::ERR_CODE_UNKNOWN_ITEM           => [
    
Http_Headers::CODE_404_NOT_FOUND,
    
'Unknown item'
],
REST::ERR_CODE_COMMON                 => [
    
Http_Headers::CODE_400_BAD_REQUEST,
    
'Common error'
]];
 

SysConf_Jet_UI

Getter / Setter Význam
getViewsDir
setViewsDir
Nastavuje adresář (absolutní cestu), kde jsou umístěny view skripty pro zobrazení prvků UI.

Žádná výchozí hodnota není nastavena a je nutné ji nastavit. To se provádí například v inicializátorech bází.
getMessageSessionNamespace
setMessageSessionNamespace
Nastavuje jmenný prostor session do kterého budou ukládány zprávy určené k zobrazení uživateli při dalším zobrazení stránky (obvykle po přesměrování).

Výchozí hodnota: '_jsa_ui_messages'

SysConf_Jet_UI_DefaultViews

Getter / Setter Význam
get(
string $element,
string $view='main'
) : void

set(
string $element,
string $view,
string $value
) : void
Nastavuje názvy view skriptů pro jednotlivé elementy UI. 

Elementů je celá řada a mohou přibývat. Nemá tedy smysl pro každý dělat vlastní getter a setter.

Metody jsou společné s rozlišením elementů a druhu view skriptu.

SysConf_Jet_Form

Getter / Setter Význam
getDefaultSentKey
setDefaultSentKey
Nastavuje název klíče (v praxi tedy hodnotu POST, nebo GET parametru), který určije že byl odeslán daný formulář.

Výchozí hodnota: '_jet_form_sent_'
getDefaultViewsDir
setDefaultViewsDir
Nastavuje absolutní cestu k adresáři, kde jsou view skripty určené pro zobrazování formulářových prvků.

Žádná výchozí hodnota není nastavena a je nutné ji nastavit. To se děje například v inicializátorech bází
getCSRFProtection_SessionNamePrefix
setCSRFProtection_SessionNamePrefix
Nastavuje prefix jména session pro CSRF ochranu.

Výchozí hodnota je: CSRFProtection/
getCSRFProtection_TokenFieldName
setCSRFProtection_TokenFieldName
Nastavuje název formulářového porle pro CSRF token.

Výchozí hodnota je: _CSRF_token_
getCSRFProtection_TokenGenerator
setCSRFProtection_TokenGenerator
Nastavuje a případně vrací výchozí generátor CSRF tokenu.

SysConf_Jet_Form_DefaultViews

Getter / Setter Význam
get( 
string $element, 
string $view
) : string
Vrací názvy výchozích view skriptů pro jednotlivé formulářové elementy. 

Typů polí a elementů (částí výstupu) je celá řada a mohou přibývat (můžete tvořit další). Nemá tedy smysl pro každý element dělat vlastní getter a setter například pro jednotlivé typy polí a proto existuje jedna společná konfigurace view skriptů pro formuláře.
set( 
string $element, 
string $view, 
string $value 
) : void

Nastavuje názvy view výchozích skriptů pro jednotlivé formulářové elementy.

SysConf_Jet_Modules

Getter / Setter Význam
getInstallDirectory
setInstallDirectory
Nastavuje název adresáře určeného pro instalační skripty a instalační data.

Výchozí hodnota: '_install'
getInstallScript
setInstallScript
Nastavuje název instalačního skriptu.

Výchozí hodnota: 'install.php'
getUninstallScript
setUninstallScript
Nastavuje název odinstalačního skriptu.

Výchozí hodnota: 'uninstall.php'
getViewsDir
setViewsDir
Nastavuje název adresáře ve kterém jsou view skripty modulu.

Výchozí hodnota: 'views'
getMenuItemsDir
setMenuItemsDir
Nastavuje název adresáře určeného pro definice položek menu.

Výchozí hodnota: 'menu-items'
getModuleRootNamespace
setModuleRootNamespace
Nastavuje kořenový jmenný prostor pro všechny moduly. Tedy názvy tříd patřících do všech modulů vždy budou začínat touto hodnotou.

Výchozí hodnota: 'JetApplicationModule'
getManifestFileName
setManifestFileName
Nastavuje název souboru obsahujícího manifest modulu.

Výchozí hodnota: 'manifest.php'
getPagesDir
setPagesDir
Nastavuje název adresáře určeného pro definice stránek, které jsou součástí modulu.

Výchozí hodnota: 'pages'
getInstalledModulesListFilePath
setInstalledModulesListFilePath
Nastavuje cestu k souboru, který obsahuje seznam naintalovaných modulů.

Výchozí hodnota je: ~/application/data/installed_modules_list.php'
getActivatedModulesListFilePath
setActivatedModulesListFilePath
Nastavuje cestu k souboru, který obsahuje seznam aktivovaných modulů.

Výchozí hodnota je: ~/application/data/activated_modules_list.php'

SysConf_Jet_Main

Getter / Setter Význam
getCharset
setCharset
Nastavení výchozí znakové sady aplikace. Pokud nenastavíte jinak, pak hodnota je UTF-8
getTimezone
setTimezone
Možnost nastavit výchozí časové pásmo
Předchozí kapitola
SysConf_URI
Další kapitola
Konfigurační systém aplikace