PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Cache_Files

Obecný (abstraktní a sám o sobě nepoužívaný) backend keše využívající pro ukládání dat soubory.

Metoda Význam
abstract public isActive(
) : bool
Abstraktní metoda, kterou musí nadstavba implementovat a která indikuje zda je backend aktivní - zda je funkční a k dispozici pro použití.
protected getDataFilePath(
string $entity
) : string
Vrací cestu k obecnému datovému souboru.

Využívá systémovou konfiguraci SysConf_Path::getCache()
protected readData(
string $entity
) : array|null
Přečte obecná data ze souboru. Pokud soubor neexistuje, nebo není čitelný, tak vrací null.
protected writeData(
string $entity,
array $data
) : void
Zapíše obecná data do souboru.
protected getHtmlFilePath(
string $key
) : string
Vrací cestu k souboru, který bude obsahovat HTML a nikoliv obecná data.

Využívá systémovou konfiguraci SysConf_Path::getCache()
protected readHtml(
string $key
) : string|null
Přečte HTML ze souboru. Pokud soubor neexistuje, nebo není čitelný, tak vrací null.
protected writeHtml(
string $key,
string $html
) : void
Zapíše HTML do souboru.
public resetDataFiles(
string $prefix
) : void
Vymaže soubory s obecných dat, jejichž název začíná daným prefixem.
public resetDataFile(
string $key
) : void
Vymaže jeden konkrétní záznam - jeden konkrétní obecný datový soubor.
public resetHtmlFiles(
string $prefix
) : void
Vymaže soubory s HTML, jejichž název začíná daným prefixem.
public resetHtmlFile(
string $key
) : void
Vymaže jeden konkrétní záznam - jeden konkrétní HTML soubor.
Předchozí kapitola
Keš - Jet\Cache
Další kapitola
Jet\Cache_Redis