Jet\Debug_Profiler_Run

Tato třída reprezentuje běh aplikace. Tedy agreguje v sobě veškeré běhové informace a bloky. Fakticky se jedná o výstup z Profileru.

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct() Konstruktor nemá žádné parametry, ale provádí celkovou inicializaci. Posbírá potřebné informace, pokud je k dispozici XHProf, tak ten aktivuje a vytvoří kořenový běhový blok.
public getId(): string Každý běh má své unikátní ID. Jedná se o hash zahrnující URL požadavku, času a náhodných čísel.
public getXHPData(): mixed Pokud je aktivovaný XHProf, tak pomocí této metody lze získat jeho běhové informace.
public getDateAndTime(): string Datum a čas ze kterého dané běhové informace pochází (čas inicializace profileru).

Formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS
public getRequestURL(): string Vrací URL zpracovávaného požadavku.
public getBlocks(
): Debug_Profiler_Run_Block[]
Vrací běhové bloky.
public getSqlQueries(
): Debug_Profiler_Run_SQLQueryData[]
Vrací informace o všech provedených SQL dotazech.
public blockStart(
string $label
): Debug_Profiler_Run_Block
Vytvoří nový běhový blok a vrátí jeho instanci.

Voláno fasádou Jet\Debug_Profiler. Nikdy ne přímo.
public blockEnd(
string $label
): void
Ukončí aktuální běhový blok.

Voláno fasádou Jet\Debug_Profiler. Nikdy ne přímo.
protected appendBlock( Debug_Profiler_Run_Block $block
): void
Vnitřní metoda třídy využívaná pro starty a konce bloků.
public runEnd(): void Ukončuje běh. Vše se uzavře a zaznamená.

Tato třída neprovádí žádné ukládání. Uložení běhových informací je úkol pro mikroaplikaci _profiler. Tato metoda slouží pouze ke sběru rad.
public function SQLQueryStart(
string $query,
array $query_params
): void
Volá se při zahájení SQL dotazu.

Voláno fasádou Jet\Debug_Profiler. Nikdy ne přímo.
public function SqlQueryDone(
int $rows_count
): void
Volá se při dokončeni SQL dotazu.

Voláno fasádou Jet\Debug_Profiler. Nikdy ne přímo.
public message(
string $text
): void
Vloží ladící zprávu do aktuálního běhového bloku.

Voláno fasádou Jet\Debug_Profiler. Nikdy ne přímo.
public __sleep(): array Určeno pro serializaci a tedy ukládání.

V praxi nejsou ukládány vnitřní vlastnosti (určené pouze pro běh profileru), jejichž název začíná znaky __.
public static getBacktrace(
int $shift = 0
): array
Pomocná statická metoda, která vrátí backtrace v podobě v jaké ji používá běhový blok, ladící zpráva a informace o SQL dotazu. Je public, ale není určena k použití v aplikaci (hodily by se spřátelené třídy v PHP ...).
Předchozí kapitola
Jet\Debug_Profiler
Další kapitola
Jet\Debug_Profiler_Run_Block