PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Práce s polem - Jet\Data_Array

Třída pro práci s daty uloženými v asociovaných vícerozměrných polích, která je velice hojně využívána na řadě míst platformy Jet. Jejím smyslem je unifikovat a usnadnit čtení a zápis dat v podobě vícerozměrných asociovaných polí, ale také umožňuje taková data exportovat do JSON, nebo do PHP deklarace pole.

Čtení hodnot z pole

Dejme tomu, že máte nějaká konfigurační data v podobě pole (nechme teď stranou, že ve skutečnosti použijete systém definice konfigurace) a chcete získat číslo TCP portu určitého spojení. Standardně to můžete udělat například takto:

$tcp_port $cfg_data['connections'][$connection_name]['tcp_port'];

To není z mnoha důvodů úplně ideální způsob. V moderním PHP by bylo lepší udělat to takto:

$tcp_port = (int)($cfg_data['connections'][$connection_name]['tcp_port']??8443);

Ovšem Jet má unifikovaný způsob práce s takovými daty (a nejen z důvodu že vznikl ještě v době, kdy PHP nemělo operátor ??) a správně se to v Jet řeší takto:

$cfg_data = new Data_Array($cfg_data);

$connection_cfg '/connections/'.$connection_name.'/';

$host $cfg_data->getString$connection_cfg.'host''localhost');
$port $cfg_data->getInt$connection_cfg.'port'8443);
$is_persistent $cfg_data->getBool$connection_cfg.'is_persistent'false );

Tedy nejde "pouze" o bezpečné čtení hodnot ze surových dat v poli - i když to je samo o sobě důležité. Dalším užitečným rysem je to, že se dá cesta k datům jednoduše definovat jako textový řetězec. Je to takový hodně zjednodušený (ale dostačující) XPath pro práci s poli.

Jak vidno z příkladu, tak při čtení hodnoty se počítá s přetypováním na požadovaný typ a také s výchozí hodnotou. Všechny metody pro čtení jsou popsány níže v přehledu.

Zápis hodnot do pole

Zápis funguje zcela identicky jako čtený - tedy opět používá cestu k datům. Navažme tedy na výše uvedený příklad a ukažme si jak by bylo nové hypotetické spojení do dat zapsáno:

$connection_cfg '/connections/'.$new_connection_name.'/';

$cfg_data->set$connection_cfg.'host'$new_host );
$cfg_data->set$connection_cfg.'port'$new_port );
$cfg_data->set$connection_cfg.'is_persistent'false );

Export

Možnost pole exportovat je také nezanedbatelná funkce. Existuje možnost exportu do JSON a do PHP deklarace. Pojďme si to ukázat.

Export do JSON

Třída Jet\Data_Array implementuje rozhraní Jet\BaseObject_Interface_Serializable_JSON a to rozšiřuje PHP rozhraní \JsonSerializable. To znamená, že instanci Jet\Data_Array je možné přímo předat funkci json_encode, nebo použít metodu toJSON(): $json $cfg_data->toJSON();
$json json_encode($cfg_data);
Oba způsoby jsou zcela ekvivalentní.

Export do PHP deklarace

Jet potřebuje často pole ukládat (jako pro daný účel nejefektivnější datový formát). Tedy zůstaňme u našich ukázkových hypotetických dat. Ta potřebujeme uložit do této podoby: [
    
'connections' => [
        
'default' => [
            
'host' => '127.0.0.1',
            
'port' => 8443,
            
'is_persistent' => false,
        ],
        
'erp' => [
            
'host' => '123.123.123.123',
            
'port' => 64443,
            
'is_persistent' => false,
        ],
    ],
];

Provede se to jednoduše takto: $cfg_str $cfg_data->export();

Krom několika vnitřních odlišností metoda poskytuje zatím trochu "hezčí" výstup, než funkce var_export.

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
array $data=[]
)
public getRawData(
) : array
Vrátí aktuální data opět v podobě pole.
public exists(
string $key
) : bool
Ověří zda daný klíč - adresa dat v poli vůbec existuje.
public set(
string $key,
mixed $value
) : void
Nastaví hodnotu dat na daném klíči - adrese pole.
public remove(
string $key
) : void
Odstraní data podle daného klíče - adresy pole.
public getInt(
string $key,
int $default_value=0
) : int
Vrátí hodnotu jako celé číslo.

Pokud daný klíč - adresa v poli neexistuje, pak vrátí výchozí hodnotu.
public getFloat(
string $key,
float $default_value=0.0
) : float
Vrátí hodnotu jako desetinné číslo.

Pokud daný klíč - adresa v poli neexistuje, pak vrátí výchozí hodnotu.
public getBool(
string $key,
bool $default_value=false
) : bool
Vrátí hodnotu jako bool.

Pokud daný klíč - adresa v poli neexistuje, pak vrátí výchozí hodnotu.
public getString(
string $key,
string $default_value='',
array $valid_values=[]
) : string
Vrátí hodnotu jako řetězec.

POZOR! Řetězec je před vrácením zakódován pomocí Data_Text::htmlSpecialChars!.

Pokud daný klíč - adresa v poli neexistuje, pak vrátí výchozí hodnotu.

Parametr $valid_values umožňuje omezit platnost hodnot na určitou konkrétní množinu. Pokud hodnota nepatří do této množiny, pak je vrácena výchozí hodnota.
public getRaw(
string $key,
mixed $default_value=null
) : mixed
Vrátí hodnotu bez jakéhokoliv zásahu.

Je tak možné vracet neskalární typy, nebo řetězec pokud jste si jistí, že jej opravdu nechcete prohnat přes htmlSpecialChars.

Pokud daný klíč - adresa v poli neexistuje, pak vrátí výchozí hodnotu.
public export(
) : string
Exportuje pole v podobě PHP deklarace.
public toJSON(
) : string
Exportuje data do formátu JSON.
public jsonSerialize(
) : array
Umožňuje předat instanci třídy funkci json_encode. Viz PHP rozhraní \JsonSerializable.
Předchozí kapitola
Užiteční pomocníci pro práci s různými daty - Jet\Data
Další kapitola
Práce s datem a časem - Jet\Data_DateTime